- Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY  - symbol zawodu 532 102

Zapisz się

WAŻNE ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH, które wejdą w życie od 01.09.2021r. :

W dniu 1 lutego 2021r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wprowadziło istotne zmiany w systemie kształcenia OPIEKUNA MEDYCZNEGO.

Zmiany dotyczą :

-  nazwy kwalifikacji na MED.14 ,,Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej''

- wydłużenia okresu  kształcenia do 1,5 roku,

- kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej (nie jak dotychczas w formie zaocznej).

 

Kwalifikacja zawodowa :

  • MED.14 Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem. Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).

Zgodnie z nową podstawa programową nauczysz się :

– rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, w podtrzymywaniu aktywności społecznej, wykonywania zabiegów higienicznych (potrzeby bio-psycho–społeczne),
– współdziałania z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
– podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,
– wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
– wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metodą Hoppe,
– wykonywania wybranych czynności medycznych  w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym– stosowania metod, technik i sprzętu do wykonania pomiarów antropometrycznych i saturacji krwi,
– wykonywania i odłączania wlewu kroplowego,
–  podawania leków osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki,
– wykonywania testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi włośniczkowej i w moczu oraz cholesterolu we krwi włośniczkowej oraz innych testów paskowych w miejscu opieki nad pacjentem,
– wykonywania określonych czynności z zakresu pobierania materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych,
– podawania leków przez układ oddechowy (nebulizatory, inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem pojedynczych dawek, z dozownikiem uruchamiającym wdech, inhalatory proszkowe),
– podawania leków podskórnie.

Będziesz mógł podjąć pracę w :

– szpitalach,
– zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– ośrodkach i domach pomocy społecznej,
– niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
– hospicjach,
– środowiskowych domach pomocy,
– fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ludzi niesamodzielnych,
– domu pacjenta jako indywidualna opieka.

Zawód z perspektywą!

Zapisz się