Regulamin Wewnętrzny finkcjonowania Zespołu Szkół w Suchej Beskidzkiej

7.09.2020

Regulamin Wewnętrzny 

funkcjonowania

Zespołu Szkól w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

w okresie  epidemii -  rok szkolny 2020/2021

 1. Na terenie budynku szkoły obowiązuje  zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja  rąk.  Słuchacze szkoły wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach które noszą w strefach wspólnych ( korytarze, toalety). Nie ma obowiązku noszenia maseczek  po wejściu do klasy i zajęciu miejsca.
 2. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – min. 1,5 m
 3. Obowiązuje  mycie rąk i dezynfekcja środkami które zapewnia szkoła. Słuchacze  posiadają własne środki ochrony: maseczki, rękawiczki  jednorazowe.
 4. Nauczyciele noszą przyłbice we wszystkich strefach.
 5.  Przy wejściach do budynku Szkoły  obowiązuje pomiar temperatury oraz  wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego
 6. Warunkiem wejścia na teren jednostki/ udziału w zajęciach jest wypełnienie „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego” który wypełniają wszystkie osoby wchodzące na teren jednostki z wyłączeniem pracowników świadczących stała pracę w systemie stacjonarnym.
 7. Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała jest dobrowolne,  jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wejścia na teren  szkoły
 8. Słuchacze posiadają przy sobie jednorazowe rękawiczki oraz w miarę możliwości nawilżone chusteczki higieniczne, którymi należy przecierać ręce co godzina.
 9. Słuchacze przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę nie powodując  tłoczenia się przy wejściu, zachowując dystans.
 10. Sale lekcyjne  i korytarze są wietrzone co godzinę.
 11. Zużyte maseczki, chusteczki i rękawiczki są wrzucane do  oznaczonego pojemnika ( kosza)
 12. Przerwy są  ogłaszane w taki sposób aby zapobiec tłoczeniu się  na korytarzu szkolnym i w toalecie.
 13.  Podczas zajęć w pracowni komputerowej uczniowie  stosują rękawiczki ochronne
 14. Słuchacze korzystają w trakcie zajęć z jednego, przypisanego sobie w danej sali miejsca i wyłącznie własnych przyborów, W przypadku wykorzystania szkolnych środków dydaktycznych, ( podczas zajęć praktycznych) słuchacze i nauczyciele korzystają z nich w rękawiczkach ochronnych. Po każdych zajęciach wykorzystane pomoce dydaktyczne podlegają dezynfekcji przez słuchaczy.
 15. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji
 16. W szkole obowiązują   następujące strefy:

a/ szkolna strefa dydaktyczna ( klasa)

b/ szkolna strefa wspólna ( korytarze, toalety)

17. Spożywanie posiłków przez słuchaczy – w miarę możliwości w sali lekcyjnej   na swoich miejscach

18. W zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego zajęcia szkolne odbywają się w formie stacjonarnej lub po uzyskaniu wymaganych zgód i opinii – zdalnej lub mieszanej (hybrydowej).