KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Kształcimy w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY, który trwa 10 MIESIĘCY w systemie zaocznym (piątek po godzinie 15:15 oraz w sobotę od godziny 8:00).

Kto może ubiegać się o przyjęcie? KAŻDY!

 Wystarczy wykształcenie:

- podstawowe

- gimnazjalne

- zawodowe

- średnie

Opiekun medyczny to zawód, który znalazł się  na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. Powstał z myślą skutecznego i profesjonalnego pomagania drugiej osobie, aby zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.   Jest to osoba, która asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej  podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.

Nauczysz się:
-rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby
-pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych oraz w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
-aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej
-zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,
-wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
-asystowania pielęgniarce podczas wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich oraz współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
-użytkowania oraz konserwacji urządzeń, przyborów oraz narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Będziesz mógł podjąć pracę w:
-szpitalu,
-domu pomocy społecznej,
-zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
-zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
-zakładzie opieki terminalnej,
-hospicjum

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY. Po zdanym egzaminie słuchacz  uzyskuje świadectwo z kwalifikacji oraz dyplom zawodowy.

Zapisz się